Veelgestelde vragen

Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen aan Stichting Amsterdam 750.
We hebben ze gesorteerd thema. Klik hieronder op een onderwerp en vraag om het antwoord te zien.

Kan ik aanvragen?

Wie kan er subsidie aanvragen?

Alle bewoners van Amsterdam en Weesp. Verder kunnen ook organisaties en instellingen zonder winstoogmerk uit Amsterdam en Weesp een aanvraag doen. Aanvragers moeten altijd samenwerken met minimaal één andere partner.

Organisaties met een winstoogmerk kunnen geen aanvraag doen. Maar zij kunnen wel samenwerkingspartner zijn van een aanvrager. Hetzelfde geldt voor organisaties uit de Amsterdam Bis van de gemeente Amsterdam, of organisaties die een vierjarige subsidie ontvangen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst in het kader van het Kunstenplan 2021-2024.

Kan ik ook aanvragen als ik niet in Amsterdam of Weesp woon of ben gevestigd?

Nee dat kan niet. Het is wel mogelijk om je als partner aan te sluiten bij een aanvrager uit Amsterdam of Weesp.

Kan ik ook aanvragen namens een besloten vennootschap of ander type bedrijf met winstoogmerk?

Je kan meedoen aan een aanvraag als samenwerkingspartner. De aanvrager moet een natuurlijk persoon of een organisatie zonder winstoogmerk zijn.

Hoe vaak kan ik een subsidie aanvragen?

Voor een project kan twee keer subsidie worden aangevraagd. Eén keer in het eigen stadsdeel en daarna in de ronde voor de hele stad. Maar let op: als je eenmaal subsidie van ons ontvangen hebt, kun je niet nog een keer aanvragen. Zo kunnen we zoveel mogelijk Amsterdammers kans geven op subsidie.

Ik verwacht te gaan verhuizen, is dat een probleem voor de aanvraag?

Wij toetsen je woonadres of vestigingsadres bij ontvangst van je aanvraag. Als we je aanvraag honoreren is een verhuizing geen probleem, als je de plannen maar kunt uitvoeren zoals omschreven in je aanvraag.

Ik ontvang ook andere subsidies voor mijn project of organisatie, mag ik dan ook nog bij jullie aanvragen?

Ja, in de meeste gevallen is dit mogelijk.

De bijdrage van de stichting mag maximaal de helft van je begroting dekken. Voor de overige financiering kun je denken aan eigen vermogen, sponsoring, inkomsten uit bijvoorbeeld kaartverkoop maar dus ook financiering door andere fondsen.

Er zijn twee uitzonderingen. Organisaties die op naam zijn aangewezen in de Amsterdam Bis van de gemeente Amsterdam of een vierjarige subsidie ontvangen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst in het kader van het Kunstenplan 2021-2024 zijn uitgesloten als aanvrager binnen onze regeling. Wel kunnen deze organisaties meedoen als partner van een andere aanvrager.

Het voorbereiden van een aanvraag

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

Voor elk stadsdeel organiseren we een eigen subsidieronde waar je kan aanvragen. Klik hier om te zien wanneer jouw stadsdeel aan de beurt is. Daarnaast organiseren wij in september 2024 een subsidieronde voor de hele stad. In deze ronde mag iedereen aanvragen, waarbij de stadsdeelgrenzen worden losgelaten.

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

Dat kan online via www.mijnamsterdam750.nl. Bij alles over je aanvraag kun je lezen over hoe je je aanvraag kunt voorbereiden en wat we over jou en je project willen weten.

Ik heb nog nooit eerder een subsidieaanvraag gedaan, kunnen jullie mij helpen?

Natuurlijk helpen we je graag op weg, bijvoorbeeld door je meer uitleg te geven over de subsidieregeling en alle zaken die nodig zijn voor het doen van een aanvraag.

We organiseren regelmatig bijeenkomsten waar we je graag informeren en verder helpen. Het werkt het best als je vooraf gerichte vragen kunt bedenken.

We zijn ook bereikbaar via info@stichtingamsterdam750.nl.

Kan ik mijn plannen vooraf aan jullie presenteren of voorleggen?

Voordat je een aanvraag indient, kunnen wij je op weg helpen met al jouw concrete vragen. Het is niet mogelijk om jouw plan aan ons te presenteren voorafgaand aan de subsidieronde, maar we helpen je natuurlijk graag op weg met alle concrete vragen die je hebt.

Na afloop van onze informatiebijeenkomsten is er ook altijd ruim de gelegenheid voor individuele vragen

Maak ik meer kans als ik aansluit bij drie programmalijnen?

Nee. We zoeken naar kansrijke projecten die aansluiten bij minimaal één programmalijn. Als jouw project aansluit bij maar één lijn, dan maakt je aanvraag niet meer of minder kans dan een project dat twee of drie programmalijnen betrekt.  We merken wel dat aanvragen die één programmalijn kiezen, vaak sterker zijn doordat er meer focus in het plan gebracht is.

Wat bedoelen jullie met Het verhaal van Amsterdam?

Met deze programmalijn nodigen we de stad uit zich opnieuw te presenteren. Onze geschiedschrijving, de inrichting van de openbare ruimte en uitingen van onze identiteit zijn lang eenzijdig geweest: Het was vooral de geschiedenis van de elite die haar prestaties en overwinningen in steen beitelde en liet opschrijven. Vaak is het echter juist de volksgeschiedenis die Amsterdam haar kleur geeft. Zoals de geschiedenis van de Nieuwmarktbuurt, van Floradorp, van Ajax, van marktkooplui tot feministen. Maar het is ook de geschiedenis van de migranten en de geloofsgemeenschappen die zich sinds eeuwen in Amsterdam vestigen, ondernemingen zijn gestart, buurten hebben veranderd, synagogen hebben gebouwd.

Wat verstaan jullie onder Een nieuwe kaart?

Geef je aan dat je aanvraag aansluit op de programmalijn nieuwe kaart kijken we of je aanvraag nieuwe stedelijke ontwikkelingen en (imaginaire) stadsgrenzen belicht. Mensen en de leefbaarheid van de stad staan hierbij centraal. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe invalshoeken op hoe mensen wonen, werken, studeren en zich verplaatsen in en rond Amsterdam, of op eigentijdse stedelijke vraagstukken als voedselzekerheid, waterveiligheid of klimaat.

Wat verstaan jullie onder De stad maken we samen?

In deze programmalijn gaat het om co-creatie en mede-eigenaarschap waar we je aanvraag op toetsen.

Maken Amsterdammers in het plan op overtuigende wijze met elkaar een betere straat, buurt of stad? Legt het plan verbinding tussen bewoners, initiatieven of organisaties in de stad: een verbinding tussen bewoners, initiatieven of organisaties uit verschillende stadsdelen?

Jullie beoordelen het project op toekomstbestendigheid, wat verstaan jullie hieronder?

Hierbij beoordelen we de nalatenschap van het plan in de stad: materieel of immaterieel, nu en met impact op de langere termijn.

Om de toekomstbestendigheid te toetsen wordt elke aanvraag beoordeeld op alle volgende aspecten:

  • In welke mate heeft de nalatenschap betekenis voor bewoners van nu? In welke mate voegt het iets nieuws toe aan de stad van nu dat er nog niet was?
    In welke mate zal het project impact hebben op de lange termijn?
  • In welke mate is het project zichtbaar of voelbaar voor Amsterdammers na 2025 of brengt het iets teweeg tussen bewoners op lange termijn (zoals bijvoorbeeld een nieuwe traditie of blijvende voorziening)?

Wat bedoelen jullie met een samenwerkingspartner?

Hiermee bedoelen we partners anders dan deze uit je eigen organisatie met wie je het project gaat uitvoeren.

Wij beoordelen of je samenwerkingsverband logisch en inhoudelijk en/of praktisch van belang is voor het plan. Daarnaast bekijken wij of de rol en inzet van de van de samenwerkingspartners duidelijk en evenwichtig is. Is er sprake van een effectieve bijdrage van de verschillende samenwerkingspartners aan het plan? Een samenwerkingspartner mag geen collega van binnen dezelfde organisatie zijn. Wel mag je vaker samenwerken met je beoogde partner, maar spreken wij extra waardering uit voor nieuwe en onverwachte verbindingen.

Welke eisen stellen jullie aan de toegankelijkheid van mijn project?

Bij een aanvraag zullen wij er op specifiek letten of er toegangsplekken of exemplaren gratis ter beschikking worden gesteld aan Amsterdammers met een beperkt budget. Ook verlangen wij dat aanvragers rekening houden met de toegankelijkheid voor Amsterdammers met een beperking en dat de resultaten van projecten tenminste gedeeltelijk openbaar beschikbaar of openbaar toegankelijk zijn.

Hoe blijf ik op de hoogte van jullie spreekuren in de stad?

De data voor onze spreekuren vermelden wij op onze website (zie onze agenda) en kondigen wij aan op social media.

Mag ik mijn project ook voor het vieringsjaar uitvoeren?

Ja, dat mag. Je project moet plaatsvinden tussen 13 weken na je (complete) aanvraag en de laatste dag van het vieringsjaar (27 oktober 2025). Eerder mag dus wel, later is niet mogelijk.

Moet ik als particuliere aanvrager met één of meerdere organisaties samenwerken?

Nee, als aanvrager moet je samenwerken met minimaal één partner, dat mogen ook natuurlijke personen zijn.

Vraag ik bij jullie ook een vergunning aan?

Mocht een vergunning nodig zijn voor de uitvoering van jouw project of plan, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het aanvragen en verkrijgen van de vergunning bij de gemeente. Het verkrijgen van de vergunning staat los van je aanvraag bij Stichting Amsterdam 750.

Het aanvragen van een vergunning kost geld. Wij adviseren je deze kosten al mee te nemen in je begroting. Zie ook  Voorbeeld begroting Aanvraag SA750

Financiële vragen over mijn aanvraag en project

Hoeveel geld kan ik aanvragen?

Je kunt een aanvraag doen voor een exact bedrag van €10.000, €20.000 of €50.000. De bijdrage van de stichting mag maximaal de helft van je begroting dekken. Zorg dus ook voor andere manieren van financiering.

Wat is cofinanciering?

Cofinanciering houdt in dat jouw project niet alleen door Stichting Amsterdam 750 mogelijk gemaakt wordt. Dat wil zeggen dat je ook zelf of met andere partners, sponsors of fondsen geld moet inleggen voor het plan. De subsidie van de stichting mag maximaal de helft van de totale begroting van je project dekken.

Hoe kan ik mijn project nog meer financieren?

Denk bij aanvullende financiering aan eigen bijdragen van de betrokken samenwerkingspartners, andere fondsen, eigen inkomsten uit entree of sponsoring in geld of natura.

Ik weet niet zeker of ik 50% cofinanciering ga halen, mag ik toch een aanvraag doen?

Als je op het moment van aanvragen nog niet zeker weet of je 50% cofinanciering hebt (bijvoorbeeld omdat je ergens anders een aanvraag hebt gedaan maar nog geen reactie hebt ontvangen), maak ons dan duidelijk hoe groot de kans is dat het gaat lukken en waarom. Belangrijk is daarbij dat je aantoont hoe je financiering helemaal rond komt voordat je project van start gaat.

Heb je bijvoorbeeld ook andere fondsen aangevraagd, geef dan aan waar en wat de status is. Wil je het project mede financieren door sponsoring vertel dan wat je plan van aanpak is: welke partijen je op het oog hebt, is er al contact is geweest en wat is je planning? Laat ook zien dat je alternatieven hebt.

Zijn er richtlijnen voor kosten zoals honoraria?

Nee, er zijn geen richtlijnen voor kosten zoals honoraria. We vragen wel een begroting toe te voegen aan je aanvraag.

Van elke aanvraag maken wij een financiële analyse. We kijken naar de financiële haalbaarheid van het project, en vinden fair practice erg belangrijk (krijgt iedereen een redelijke vergoeding voor de geleverde inzet). Kijk voor meer informatie op de website van de Fair Practice Code, een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie.

Wat verstaan jullie over overhead?

Overhead zijn kosten die je maakt die niet direct besteed worden aan je project. Denk bijvoorbeeld aan kosten die je normaal gesproken ook al maakt zoals je internet- of telefoonabonnement, of kantoorhuur van je organisatie.

In de regeling van de stichting is opgenomen dat een begroting maximaal 7% aan overhead mag bevatten. Is het voor jouw project nodig om kosten te maken die onder overhead vallen, maar toch echt noodzakelijk voor de uitvoering van jouw project, dan is soms een uitzondering mogelijk. Zorg er voor dat je aanvraag dan voorzien is van een duidelijke uitleg waarom de kosten volgens jou toch redelijk zijn.

Is het voor je project nodig apparatuur aan te schaffen die langer mee gaat dan de duur van het project (denk aan camera’s of laptops)? Dan hanteren wij als uitgangspunt dat we hiervan maximaal een derde vergoeden.

Mag ik mijn project ook mede financieren door sponsoring?

Dat mag zeker.

Na je aanvraag

Wanneer weet ik of ik subsidie krijg?

Dit laten we je weten binnen 13 weken nadat je aanvraag compleet is. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij deze periode éénmaal met 6 weken verlengen.

Hoe beoordelen jullie een aanvraag?

Alle aanvragen worden eerst gecheckt op de formele indieningseisen. We checken dan bijvoorbeeld of alle informatie compleet is, of er voldoende samenwerkingspartners zijn en of de begroting is gedekt. Als dat allemaal klopt, volgt een inhoudelijke beoordeling. Samen met leden van de Adviesraad van Stichting Amsterdam 750 kijken we in hoeverre je project aansluit bij de doelen van Amsterdam 750. We letten dan vooral op:

  • De bijdrage aan de viering
  • Duurzaamheid
  • Samenwerking
  • Haalbaarheid & uitvoerbaarheid

Wil je meer weten over wat we bedoelen met deze criteria? Lees dan de regeling en toelichting goed door.

Ik was op tijd met indienen, mijn plan past perfect maar ik krijg toch geen subsidie. Hoe kan dat?

We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst, en kunnen per ronde een maximum bedrag weggeven. Als dat bedrag (het subsidieplafond) bereikt is, kunnen we andere plannen verder niet meer beoordelen en dus ook geen subsidie geven. Het is voor de Stichting helaas niet mogelijk om meer dan een vast aantal projecten per aanvraagronde te behandelen.

Als ik het niet eens ben met jullie beslissing, kan ik dan in beroep of een nieuwe aanvraag indienen?

We beoordelen elke aanvraag die we ontvangen heel zorgvuldig. Als we een aanvraag afwijzen, doen we dat altijd onderbouwd met argumenten. Die argumenten sturen we mee met de brief waarin ons besluit naar de aanvrager wordt gestuurd.

Ben je het niet eens met het besluit, of zijn zaken onduidelijk, neem dan contact met ons op. De behandelaar van je aanvraag kan uitleg geven over de beoordeling. Ben je daarna nog niet overtuigd en wil je bezwaar indienen, dan kan dat. De informatie daarover vind je in de brief met het besluit tot afwijzing.

Is je project afgewezen? Maar wil je nog een aanvraag indienen, bijvoorbeeld in de laatste ronde? Dat kan. Maar maak dan wel een nieuwe versie van je plan, waarin je laat zien hoe je de ‘kritiek’ op je eerste plan hebt verwerkt.

Moet ik mij verantwoorden als ik subsidie ontvang?

Als je subsidie ontvangt van Stichting Amsterdam 750, willen we na afloop graag weten hoe het project verlopen is en hoe de subsidie besteed is. Hoe dit precies werkt kun je hier terugvinden.

Let op: aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De tekst zoals opgenomen in de Subsidieregeling en bijbehorende toelichting is leidend.