Organisatie

We gaan op zoek naar ideeën en initiatieven in alle stadsdelen. Waar mogelijk ondersteunen we activiteiten, programma’s en projecten met subsidie.

Stichting Amsterdam 750
Stichting Amsterdam 750 heeft als doel om Amsterdammers zoveel mogelijk actief te betrekken bij die viering van Amsterdam 750. De stichting is op 13 oktober 2021 opgericht door de Gemeente Amsterdam en mede-uitvoerder van het gemeentelijke programmaplan Amsterdam 750. De stichting doet dat door het verstrekken van subsidies, door het aanjagen van ideeën en initiatieven uit de stad en door initiatieven, organisaties en personen met elkaar te verbinden.

Organisatie
Stichting Amsterdam 750 wordt bestuurd door Anne Schaepman (Directeur). Het bestuur staat onder toezicht van de Raad van Toezicht. Het bestuur van is onafhankelijk in zijn oordeel en laat zich bij de beoordeling van subsidieaanvragen adviseren door een Adviesraad, bestaande uit een roulerende pool van Amsterdammers met uiteenlopende expertisegebieden. Het team van Stichting Amsterdam 750 werkt nauw samen met het Amsterdams Fonds voor de Kunst en Mensen Maken Amsterdam. Stichting Amsterdam 750 onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code en past deze toe.

Beloningsbeleid
De vaststelling van de bezoldiging en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurders, passend bij het karakter van de stichting, geschiedt door de raad van toezicht in overeenstemming met de wettelijke voorschriften (Wet Normering Topinkomens) en de Governance Code Cultuur, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam. Leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd.

Beleidsplan, jaarverslag en financiële verantwoording
Het Strategisch Beleidsplan Stichting Amsterdam 750 dateert van 29 juni 2021 en geeft een beeld van de beoogde ambities en werkwijze van de stichting. De activiteiten en resultaten sinds de oprichting in zijn te lezen in het Jaarverslag 2022 en Jaarverslag 2023.

Contact
Stichting Amsterdam 750
OBA Oosterdok, Oosterdokskade 143
1011 DL Amsterdam
020 – 2611085
stichting@amsterdam750.nl
KVK nummer 84209127 
RSIN 863133010